Công cụ tạo dàn đề Vip

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng KQ về chạm KQ tổng Ghép vòng chạm Ghép tổng chạm Dàn kết Trúng đặc biệt
1 07/12-T5 93178 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 8,7 1 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 3178 (x3)
2 06/12-T4 47521 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 2,1 2 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 521 (x3)
3 05/12-T3 87694 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 4 3 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 94 (x1)
4 04/12-T2 01716 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 1 4 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 1716 (x1)
5 03/12-CN 87485 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 8 5 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 85 (x1)
6 02/12-T7 87485 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 8 6 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 85 (x1)
7 01/12-T6 07426 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 2 7 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số
8 30/11-T5 03141 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 4,1 8 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 3141 (x3)
9 29/11-T4 11913 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 1,3 9 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 1913 (x3)
10 28/11-T3 84757 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 7 10 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 757 (x1)
11 27/11-T2 11873 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 7,3 11 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 1873 (x3)
12 26/11-CN 08816 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 1 12 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 816 (x1)
13 25/11-T7 20952 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 2 13 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 0952 (x1)
14 24/11-T6 20952 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 2 14 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 0952 (x1)
15 23/11-T5 14670 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 7,0 15 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 70 (x3)
16 22/11-T4 17948 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 8,4 16 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 948 (x3)
17 21/11-T3 49071 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 7,1 17 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 71 (x1)
18 20/11-T2 38429 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 2 18 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số
19 19/11-CN 98371 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 7,1 19 ngày Xem 49 số Xem 98 số Kết 34 số 371 (x1)
20 18/11-T7 95110 0,3,5,1,2,6,9 1,2,7,8,9,3,5 8,4,7,0,2,1,3 3,2,4,6,5,7,0 0,1 20 ngày Xem 49 số Xem 98 số