LOTO
99
Thống kê loto 99 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 3 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 7
Ngày
1 / 2
Thứ
11 / 11
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 81 lần Tháng 01 về 5 lần
Tháng 02 về 10 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 5 lần
Tháng 06 về 9 lần
Tháng 07 về 4 lần
Tháng 08 về 8 lần
Tháng 09 về 7 lần
Tháng 10 về 5 lần
Tháng 11 về 12 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 3 lần
02 về 8 lần
03 về 3 lần
04 về 1 lần
05 về 2 lần
06 về 2 lần
07 về 3 lần
08 về 1 lần
09 về 1 lần
10 về 3 lần
11 về 1 lần
12 về 2 lần
13 về 3 lần
14 về 3 lần
15 về 4 lần
16 về 3 lần
17 về 3 lần
18 về 5 lần
19 về 5 lần
20 về 3 lần
21 về 1 lần
22 về 5 lần
23 về 1 lần
24 về 2 lần
25 về 1 lần
26 về 2 lần
27 về 3 lần
28 về 3 lần
29 về 3 lần
30 về 1 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 15 lần
Thứ 3 về 13 lần
Thứ 4 về 9 lần
Thứ 5 về 8 lần
Thứ 6 về 11 lần
Thứ 7 về 10 lần
CN về 15 lần
18 ngày -1 lần
17 ngày -1 lần
14 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -2 lần
9 ngày -3 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -4 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -5 lần
4 ngày -8 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -11 lần
1 ngày -18 lần
về liên tiếp 2 ngày 10 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
2 nháy 29/11 Thứ 4
2 nháy 27/11 Thứ 2
2 nháy 02/10 Thứ 2
3 nháy 02/07 Chủ nhật
2 nháy 19/06 Thứ 2
2 nháy 18/06 Chủ nhật
2 nháy 13/04 Thứ 5
2 nháy 28/03 Thứ 3
2 nháy 22/02 Thứ 4