LOTO
97
Thống kê loto 97 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 11 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
0 / 9
Ngày
4 / 3
Thứ
15 / 14
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
16 - 0 điểm
về 99 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 12 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 10 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 7 lần
Tháng 08 về 9 lần
Tháng 09 về 18 lần
Tháng 10 về 5 lần
Tháng 11 về 12 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 2 lần
02 về 6 lần
03 về 3 lần
04 về 3 lần
05 về 5 lần
06 về 2 lần
07 về 3 lần
08 về 4 lần
09 về 1 lần
10 về 3 lần
11 về 5 lần
12 về 6 lần
13 về 4 lần
14 về 1 lần
15 về 6 lần
16 về 4 lần
17 về 2 lần
18 về 3 lần
19 về 2 lần
20 về 3 lần
21 về 5 lần
22 về 5 lần
23 về 2 lần
24 về 2 lần
25 về 2 lần
26 về 6 lần
27 về 3 lần
28 về 1 lần
29 về 2 lần
30 về 3 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 16 lần
Thứ 3 về 9 lần
Thứ 4 về 16 lần
Thứ 5 về 10 lần
Thứ 6 về 15 lần
Thứ 7 về 20 lần
CN về 13 lần
15 ngày -1 lần
14 ngày -1 lần
13 ngày -2 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -4 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -12 lần
2 ngày -5 lần
1 ngày -24 lần
về liên tiếp 2 ngày 14 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 20/11 Thứ 2
2 nháy 15/11 Thứ 4
2 nháy 10/11 Thứ 6
2 nháy 30/10 Thứ 2
2 nháy 05/09 Thứ 3
2 nháy 02/09 Thứ 7
2 nháy 26/08 Thứ 7
2 nháy 24/07 Thứ 2
2 nháy 21/05 Chủ nhật
2 nháy 22/04 Thứ 7
2 nháy 21/04 Thứ 6
2 nháy 18/03 Thứ 7
2 nháy 03/03 Thứ 6
2 nháy 26/02 Chủ nhật
2 nháy 11/01 Thứ 4
2 nháy 07/01 Thứ 7