LOTO
96
Thống kê loto 96 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 3 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 8
Ngày
6 / 2
Thứ
9 / 14
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
7 - 0 điểm
về 94 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 10 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 8 lần
Tháng 07 về 10 lần
Tháng 08 về 8 lần
Tháng 09 về 6 lần
Tháng 10 về 7 lần
Tháng 11 về 11 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 3 lần
02 về 6 lần
03 về 3 lần
04 về 5 lần
05 về 3 lần
06 về 1 lần
07 về 4 lần
08 về 6 lần
09 về 1 lần
10 về 5 lần
11 về 3 lần
12 về 4 lần
13 về 5 lần
14 về 3 lần
15 về 0 lần
16 về 4 lần
17 về 1 lần
18 về 3 lần
19 về 4 lần
20 về 2 lần
21 về 1 lần
22 về 1 lần
23 về 3 lần
24 về 3 lần
25 về 2 lần
26 về 2 lần
27 về 3 lần
28 về 4 lần
29 về 1 lần
30 về 5 lần
31 về 3 lần
Thứ 2 về 16 lần
Thứ 3 về 12 lần
Thứ 4 về 11 lần
Thứ 5 về 16 lần
Thứ 6 về 9 lần
Thứ 7 về 14 lần
CN về 16 lần
15 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -7 lần
4 ngày -9 lần
3 ngày -12 lần
2 ngày -10 lần
1 ngày -13 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 3 ngày 4 lần
về liên tiếp 4 ngày 3 lần
2 nháy 16/11 Thứ 5
2 nháy 05/09 Thứ 3
2 nháy 31/07 Thứ 2
2 nháy 13/07 Thứ 5
2 nháy 02/07 Chủ nhật
2 nháy 28/04 Thứ 6
2 nháy 02/03 Thứ 5