LOTO
94
Thống kê loto 94 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 2 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 7
Ngày
4 / 2
Thứ
15 / 11
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
11 - 0 điểm
về 82 lần Tháng 01 về 7 lần
Tháng 02 về 12 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 1 lần
Tháng 05 về 6 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 9 lần
Tháng 08 về 7 lần
Tháng 09 về 10 lần
Tháng 10 về 10 lần
Tháng 11 về 7 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 3 lần
02 về 4 lần
03 về 3 lần
04 về 3 lần
05 về 6 lần
06 về 4 lần
07 về 1 lần
08 về 4 lần
09 về 1 lần
10 về 0 lần
11 về 3 lần
12 về 5 lần
13 về 4 lần
14 về 1 lần
15 về 3 lần
16 về 3 lần
17 về 3 lần
18 về 2 lần
19 về 1 lần
20 về 2 lần
21 về 4 lần
22 về 0 lần
23 về 3 lần
24 về 2 lần
25 về 3 lần
26 về 4 lần
27 về 3 lần
28 về 1 lần
29 về 3 lần
30 về 2 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 14 lần
Thứ 3 về 13 lần
Thứ 4 về 10 lần
Thứ 5 về 8 lần
Thứ 6 về 15 lần
Thứ 7 về 10 lần
CN về 12 lần
21 ngày -1 lần
16 ngày -1 lần
14 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -4 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -6 lần
5 ngày -2 lần
4 ngày -10 lần
3 ngày -8 lần
2 ngày -7 lần
1 ngày -16 lần
về liên tiếp 2 ngày 12 lần
2 nháy 20/11 Thứ 2
2 nháy 17/10 Thứ 3
2 nháy 21/09 Thứ 5
3 nháy 08/09 Thứ 6
2 nháy 05/08 Thứ 7
2 nháy 26/07 Thứ 4
2 nháy 12/06 Thứ 2
2 nháy 11/03 Thứ 7
2 nháy 25/02 Thứ 7
2 nháy 05/02 Chủ nhật
2 nháy 03/02 Thứ 6