LOTO
93
Thống kê loto 93 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 16 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
0 / 7
Ngày
5 / 2
Thứ
12 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
6 - 0 điểm
về 87 lần Tháng 01 về 7 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 7 lần
Tháng 06 về 8 lần
Tháng 07 về 9 lần
Tháng 08 về 7 lần
Tháng 09 về 10 lần
Tháng 10 về 15 lần
Tháng 11 về 5 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 3 lần
02 về 0 lần
03 về 2 lần
04 về 6 lần
05 về 2 lần
06 về 6 lần
07 về 2 lần
08 về 5 lần
09 về 4 lần
10 về 2 lần
11 về 2 lần
12 về 1 lần
13 về 2 lần
14 về 3 lần
15 về 4 lần
16 về 3 lần
17 về 6 lần
18 về 3 lần
19 về 2 lần
20 về 4 lần
21 về 3 lần
22 về 2 lần
23 về 2 lần
24 về 2 lần
25 về 3 lần
26 về 3 lần
27 về 2 lần
28 về 3 lần
29 về 2 lần
30 về 2 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 12 lần
Thứ 3 về 7 lần
Thứ 4 về 17 lần
Thứ 5 về 10 lần
Thứ 6 về 12 lần
Thứ 7 về 13 lần
CN về 16 lần
16 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
11 ngày -3 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -12 lần
3 ngày -9 lần
2 ngày -7 lần
1 ngày -18 lần
về liên tiếp 2 ngày 13 lần
về liên tiếp 3 ngày 4 lần
2 nháy 25/10 Thứ 4
2 nháy 17/07 Thứ 2
2 nháy 26/06 Thứ 2
3 nháy 04/06 Chủ nhật
2 nháy 06/04 Thứ 5
2 nháy 01/03 Thứ 4