LOTO
90
Thống kê loto 90 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 7 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
0 / 7
Ngày
4 / 2
Thứ
8 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
8 - 0 điểm
về 80 lần Tháng 01 về 3 lần
Tháng 02 về 13 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 6 lần
Tháng 07 về 11 lần
Tháng 08 về 4 lần
Tháng 09 về 5 lần
Tháng 10 về 5 lần
Tháng 11 về 11 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 3 lần
03 về 4 lần
04 về 4 lần
05 về 1 lần
06 về 2 lần
07 về 1 lần
08 về 4 lần
09 về 3 lần
10 về 2 lần
11 về 1 lần
12 về 2 lần
13 về 5 lần
14 về 3 lần
15 về 5 lần
16 về 0 lần
17 về 1 lần
18 về 1 lần
19 về 3 lần
20 về 3 lần
21 về 3 lần
22 về 3 lần
23 về 6 lần
24 về 3 lần
25 về 3 lần
26 về 2 lần
27 về 2 lần
28 về 3 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 3 lần
Thứ 2 về 16 lần
Thứ 3 về 11 lần
Thứ 4 về 13 lần
Thứ 5 về 11 lần
Thứ 6 về 8 lần
Thứ 7 về 8 lần
CN về 13 lần
15 ngày -1 lần
14 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
7 ngày -8 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -10 lần
3 ngày -7 lần
2 ngày -7 lần
1 ngày -18 lần
về liên tiếp 2 ngày 8 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
2 nháy 13/11 Thứ 2
2 nháy 31/07 Thứ 2
2 nháy 24/07 Thứ 2
2 nháy 21/06 Thứ 4
2 nháy 23/05 Thứ 3
2 nháy 03/05 Thứ 4
2 nháy 28/02 Thứ 3
2 nháy 23/02 Thứ 5