LOTO
89
Thống kê loto 89 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 7
Ngày
4 / 2
Thứ
12 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
8 - 0 điểm
về 89 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 8 lần
Tháng 03 về 11 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 7 lần
Tháng 06 về 9 lần
Tháng 07 về 10 lần
Tháng 08 về 9 lần
Tháng 09 về 7 lần
Tháng 10 về 5 lần
Tháng 11 về 8 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 5 lần
02 về 3 lần
03 về 2 lần
04 về 2 lần
05 về 2 lần
06 về 3 lần
07 về 2 lần
08 về 4 lần
09 về 6 lần
10 về 0 lần
11 về 4 lần
12 về 0 lần
13 về 2 lần
14 về 2 lần
15 về 2 lần
16 về 4 lần
17 về 2 lần
18 về 1 lần
19 về 2 lần
20 về 3 lần
21 về 5 lần
22 về 2 lần
23 về 2 lần
24 về 2 lần
25 về 2 lần
26 về 3 lần
27 về 3 lần
28 về 6 lần
29 về 4 lần
30 về 7 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 13 lần
Thứ 3 về 10 lần
Thứ 4 về 12 lần
Thứ 5 về 19 lần
Thứ 6 về 12 lần
Thứ 7 về 7 lần
CN về 16 lần
15 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -4 lần
7 ngày -5 lần
6 ngày -8 lần
5 ngày -2 lần
4 ngày -7 lần
3 ngày -8 lần
2 ngày -14 lần
1 ngày -14 lần
về liên tiếp 2 ngày 10 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 07/12 Thứ 5
2 nháy 09/11 Thứ 5
2 nháy 29/09 Thứ 6
2 nháy 16/09 Thứ 7
2 nháy 30/06 Thứ 6
2 nháy 28/06 Thứ 4
2 nháy 01/05 Thứ 2
3 nháy 28/02 Thứ 3