LOTO
86
Thống kê loto 86 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 6 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 7
Ngày
3 / 2
Thứ
19 / 11
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
8 - 0 điểm
về 88 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 8 lần
Tháng 03 về 8 lần
Tháng 04 về 11 lần
Tháng 05 về 6 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 6 lần
Tháng 08 về 12 lần
Tháng 09 về 8 lần
Tháng 10 về 8 lần
Tháng 11 về 7 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 1 lần
02 về 6 lần
03 về 2 lần
04 về 6 lần
05 về 4 lần
06 về 4 lần
07 về 5 lần
08 về 3 lần
09 về 2 lần
10 về 2 lần
11 về 0 lần
12 về 3 lần
13 về 3 lần
14 về 3 lần
15 về 2 lần
16 về 2 lần
17 về 4 lần
18 về 3 lần
19 về 4 lần
20 về 5 lần
21 về 5 lần
22 về 1 lần
23 về 0 lần
24 về 3 lần
25 về 3 lần
26 về 1 lần
27 về 2 lần
28 về 2 lần
29 về 2 lần
30 về 3 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 9 lần
Thứ 3 về 20 lần
Thứ 4 về 10 lần
Thứ 5 về 12 lần
Thứ 6 về 19 lần
Thứ 7 về 9 lần
CN về 9 lần
27 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -10 lần
2 ngày -12 lần
1 ngày -12 lần
về liên tiếp 2 ngày 15 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
về liên tiếp 5 ngày 1 lần
2 nháy 04/10 Thứ 4
2 nháy 02/09 Thứ 7
2 nháy 29/08 Thứ 3
2 nháy 04/08 Thứ 6
2 nháy 19/05 Thứ 6
2 nháy 24/04 Thứ 2
2 nháy 21/02 Thứ 3
2 nháy 07/02 Thứ 3