LOTO
85
Thống kê loto 85 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 4 ngày
Nhịp đang về: 2 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
4 / 6
Ngày
0 / 2
Thứ
14 / 9
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 1 điểm
về 73 lần Tháng 01 về 5 lần
Tháng 02 về 7 lần
Tháng 03 về 14 lần
Tháng 04 về 6 lần
Tháng 05 về 4 lần
Tháng 06 về 4 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 6 lần
Tháng 09 về 5 lần
Tháng 10 về 4 lần
Tháng 11 về 6 lần
Tháng 12 về 4 lần
01 về 4 lần
02 về 4 lần
03 về 4 lần
04 về 2 lần
05 về 4 lần
06 về 3 lần
07 về 2 lần
08 về 0 lần
09 về 0 lần
10 về 0 lần
11 về 3 lần
12 về 4 lần
13 về 1 lần
14 về 2 lần
15 về 1 lần
16 về 2 lần
17 về 2 lần
18 về 2 lần
19 về 5 lần
20 về 3 lần
21 về 2 lần
22 về 1 lần
23 về 1 lần
24 về 5 lần
25 về 3 lần
26 về 2 lần
27 về 3 lần
28 về 4 lần
29 về 2 lần
30 về 2 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 9 lần
Thứ 3 về 10 lần
Thứ 4 về 12 lần
Thứ 5 về 8 lần
Thứ 6 về 14 lần
Thứ 7 về 9 lần
CN về 11 lần
18 ngày -1 lần
16 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
14 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -4 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -5 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -9 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -5 lần
1 ngày -15 lần
về liên tiếp 2 ngày 11 lần
2 nháy 03/12 Chủ nhật
2 nháy 02/12 Thứ 7
2 nháy 05/11 Chủ nhật
2 nháy 19/10 Thứ 5
2 nháy 28/04 Thứ 6
2 nháy 27/03 Thứ 2
2 nháy 24/03 Thứ 6
2 nháy 12/03 Chủ nhật
2 nháy 24/02 Thứ 6