LOTO
84
Thống kê loto 84 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 8
Ngày
4 / 2
Thứ
20 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
10 - 0 điểm
về 94 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 10 lần
Tháng 05 về 14 lần
Tháng 06 về 10 lần
Tháng 07 về 6 lần
Tháng 08 về 11 lần
Tháng 09 về 7 lần
Tháng 10 về 9 lần
Tháng 11 về 5 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 4 lần
02 về 0 lần
03 về 4 lần
04 về 4 lần
05 về 0 lần
06 về 4 lần
07 về 6 lần
08 về 4 lần
09 về 5 lần
10 về 7 lần
11 về 4 lần
12 về 4 lần
13 về 1 lần
14 về 2 lần
15 về 1 lần
16 về 2 lần
17 về 2 lần
18 về 1 lần
19 về 5 lần
20 về 1 lần
21 về 1 lần
22 về 3 lần
23 về 3 lần
24 về 1 lần
25 về 7 lần
26 về 2 lần
27 về 6 lần
28 về 2 lần
29 về 1 lần
30 về 4 lần
31 về 3 lần
Thứ 2 về 16 lần
Thứ 3 về 10 lần
Thứ 4 về 18 lần
Thứ 5 về 15 lần
Thứ 6 về 20 lần
Thứ 7 về 5 lần
CN về 10 lần
16 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -1 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -8 lần
4 ngày -7 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -15 lần
1 ngày -16 lần
về liên tiếp 2 ngày 16 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
2 nháy 25/08 Thứ 6
2 nháy 17/08 Thứ 5
2 nháy 09/08 Thứ 4
2 nháy 07/07 Thứ 6
2 nháy 25/05 Thứ 5
3 nháy 10/05 Thứ 4
2 nháy 08/05 Thứ 2
3 nháy 03/04 Thứ 2
2 nháy 23/03 Thứ 5
2 nháy 01/02 Thứ 4