LOTO
81
Thống kê loto 81 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 7
Ngày
6 / 2
Thứ
11 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
7 - 0 điểm
về 83 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 1 lần
Tháng 03 về 11 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 7 lần
Tháng 06 về 11 lần
Tháng 07 về 6 lần
Tháng 08 về 4 lần
Tháng 09 về 9 lần
Tháng 10 về 10 lần
Tháng 11 về 6 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 2 lần
02 về 4 lần
03 về 2 lần
04 về 1 lần
05 về 2 lần
06 về 4 lần
07 về 1 lần
08 về 6 lần
09 về 3 lần
10 về 2 lần
11 về 3 lần
12 về 3 lần
13 về 4 lần
14 về 5 lần
15 về 1 lần
16 về 1 lần
17 về 0 lần
18 về 4 lần
19 về 2 lần
20 về 0 lần
21 về 2 lần
22 về 1 lần
23 về 1 lần
24 về 3 lần
25 về 5 lần
26 về 2 lần
27 về 4 lần
28 về 6 lần
29 về 3 lần
30 về 1 lần
31 về 5 lần
Thứ 2 về 10 lần
Thứ 3 về 18 lần
Thứ 4 về 10 lần
Thứ 5 về 13 lần
Thứ 6 về 11 lần
Thứ 7 về 14 lần
CN về 7 lần
27 ngày -1 lần
20 ngày -1 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -6 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -10 lần
2 ngày -17 lần
1 ngày -16 lần
về liên tiếp 2 ngày 8 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 14/10 Thứ 7
2 nháy 29/08 Thứ 3
2 nháy 24/04 Thứ 2
2 nháy 31/03 Thứ 6
2 nháy 28/03 Thứ 3
3 nháy 08/03 Thứ 4
2 nháy 28/01 Thứ 7