LOTO
80
Thống kê loto 80 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 7
Ngày
3 / 2
Thứ
7 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
5 - 0 điểm
về 80 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 3 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 6 lần
Tháng 08 về 15 lần
Tháng 09 về 11 lần
Tháng 10 về 7 lần
Tháng 11 về 7 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 2 lần
02 về 6 lần
03 về 1 lần
04 về 3 lần
05 về 1 lần
06 về 0 lần
07 về 2 lần
08 về 3 lần
09 về 0 lần
10 về 3 lần
11 về 5 lần
12 về 5 lần
13 về 1 lần
14 về 3 lần
15 về 5 lần
16 về 5 lần
17 về 4 lần
18 về 3 lần
19 về 2 lần
20 về 5 lần
21 về 3 lần
22 về 4 lần
23 về 2 lần
24 về 2 lần
25 về 3 lần
26 về 2 lần
27 về 0 lần
28 về 2 lần
29 về 1 lần
30 về 1 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 13 lần
Thứ 3 về 10 lần
Thứ 4 về 16 lần
Thứ 5 về 12 lần
Thứ 6 về 7 lần
Thứ 7 về 14 lần
CN về 8 lần
40 ngày -1 lần
16 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -2 lần
7 ngày -5 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -8 lần
2 ngày -9 lần
1 ngày -18 lần
về liên tiếp 2 ngày 6 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
về liên tiếp 5 ngày 1 lần
2 nháy 22/09 Thứ 6
3 nháy 21/09 Thứ 5
4 nháy 02/08 Thứ 4
2 nháy 15/05 Thứ 2
2 nháy 01/05 Thứ 2