LOTO
79
Thống kê loto 79 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 6 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 10
Ngày
2 / 3
Thứ
24 / 15
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
17 - 1 điểm
về 117 lần Tháng 01 về 13 lần
Tháng 02 về 15 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 5 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 10 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 12 lần
Tháng 09 về 9 lần
Tháng 10 về 15 lần
Tháng 11 về 10 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 5 lần
02 về 5 lần
03 về 2 lần
04 về 4 lần
05 về 4 lần
06 về 4 lần
07 về 4 lần
08 về 2 lần
09 về 5 lần
10 về 7 lần
11 về 2 lần
12 về 3 lần
13 về 5 lần
14 về 5 lần
15 về 2 lần
16 về 4 lần
17 về 6 lần
18 về 4 lần
19 về 2 lần
20 về 5 lần
21 về 0 lần
22 về 5 lần
23 về 4 lần
24 về 5 lần
25 về 3 lần
26 về 3 lần
27 về 6 lần
28 về 3 lần
29 về 2 lần
30 về 5 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 16 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 15 lần
Thứ 5 về 15 lần
Thứ 6 về 24 lần
Thứ 7 về 19 lần
CN về 20 lần
16 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -8 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -13 lần
2 ngày -20 lần
1 ngày -18 lần
về liên tiếp 2 ngày 18 lần
về liên tiếp 3 ngày 7 lần
2 nháy 17/11 Thứ 6
2 nháy 22/10 Chủ nhật
2 nháy 13/10 Thứ 6
2 nháy 30/09 Thứ 7
2 nháy 01/09 Thứ 6
2 nháy 10/08 Thứ 5
2 nháy 24/07 Thứ 2
2 nháy 02/07 Chủ nhật
2 nháy 30/06 Thứ 6
2 nháy 20/05 Thứ 7
2 nháy 10/05 Thứ 4
2 nháy 18/03 Thứ 7
2 nháy 23/02 Thứ 5
2 nháy 12/02 Chủ nhật
2 nháy 09/02 Thứ 5
2 nháy 04/01 Thứ 4
2 nháy 01/01 Chủ nhật