LOTO
78
Thống kê loto 78 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
4 / 7
Ngày
3 / 2
Thứ
8 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
2 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 81 lần Tháng 01 về 5 lần
Tháng 02 về 8 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 4 lần
Tháng 05 về 7 lần
Tháng 06 về 6 lần
Tháng 07 về 9 lần
Tháng 08 về 9 lần
Tháng 09 về 9 lần
Tháng 10 về 4 lần
Tháng 11 về 6 lần
Tháng 12 về 4 lần
01 về 2 lần
02 về 1 lần
03 về 4 lần
04 về 0 lần
05 về 6 lần
06 về 2 lần
07 về 4 lần
08 về 3 lần
09 về 5 lần
10 về 1 lần
11 về 6 lần
12 về 1 lần
13 về 1 lần
14 về 4 lần
15 về 2 lần
16 về 2 lần
17 về 4 lần
18 về 4 lần
19 về 2 lần
20 về 1 lần
21 về 3 lần
22 về 1 lần
23 về 3 lần
24 về 1 lần
25 về 1 lần
26 về 4 lần
27 về 1 lần
28 về 5 lần
29 về 3 lần
30 về 3 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 11 lần
Thứ 3 về 18 lần
Thứ 4 về 9 lần
Thứ 5 về 13 lần
Thứ 6 về 8 lần
Thứ 7 về 10 lần
CN về 12 lần
15 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -6 lần
7 ngày -4 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -9 lần
4 ngày -4 lần
3 ngày -8 lần
2 ngày -11 lần
1 ngày -14 lần
về liên tiếp 2 ngày 9 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 28/09 Thứ 5
2 nháy 21/08 Thứ 2
2 nháy 08/08 Thứ 3
2 nháy 17/07 Thứ 2
2 nháy 01/07 Thứ 7
2 nháy 26/06 Thứ 2
2 nháy 09/03 Thứ 5
2 nháy 18/02 Thứ 7
2 nháy 05/02 Chủ nhật