LOTO
77
Thống kê loto 77 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 4 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 6
Ngày
5 / 2
Thứ
7 / 11
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 77 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 5 lần
Tháng 03 về 8 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 8 lần
Tháng 06 về 7 lần
Tháng 07 về 3 lần
Tháng 08 về 8 lần
Tháng 09 về 4 lần
Tháng 10 về 9 lần
Tháng 11 về 7 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 3 lần
02 về 7 lần
03 về 2 lần
04 về 7 lần
05 về 1 lần
06 về 4 lần
07 về 5 lần
08 về 5 lần
09 về 1 lần
10 về 1 lần
11 về 2 lần
12 về 3 lần
13 về 0 lần
14 về 4 lần
15 về 5 lần
16 về 2 lần
17 về 3 lần
18 về 1 lần
19 về 1 lần
20 về 3 lần
21 về 2 lần
22 về 1 lần
23 về 0 lần
24 về 0 lần
25 về 3 lần
26 về 2 lần
27 về 0 lần
28 về 3 lần
29 về 4 lần
30 về 0 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 9 lần
Thứ 3 về 13 lần
Thứ 4 về 8 lần
Thứ 5 về 11 lần
Thứ 6 về 7 lần
Thứ 7 về 12 lần
CN về 17 lần
16 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
12 ngày -2 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -3 lần
9 ngày -5 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -7 lần
4 ngày -2 lần
3 ngày -10 lần
2 ngày -11 lần
1 ngày -7 lần
về liên tiếp 2 ngày 8 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 06/11 Thứ 2
3 nháy 29/10 Chủ nhật
2 nháy 08/06 Thứ 5
2 nháy 20/05 Thứ 7
2 nháy 04/05 Thứ 5
2 nháy 15/04 Thứ 7
2 nháy 02/04 Chủ nhật
2 nháy 04/02 Thứ 7
2 nháy 08/01 Chủ nhật