LOTO
76
Thống kê loto 76 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 12 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
0 / 6
Ngày
3 / 2
Thứ
12 / 10
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
5 - 0 điểm
về 73 lần Tháng 01 về 3 lần
Tháng 02 về 4 lần
Tháng 03 về 3 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 8 lần
Tháng 06 về 8 lần
Tháng 07 về 6 lần
Tháng 08 về 5 lần
Tháng 09 về 8 lần
Tháng 10 về 15 lần
Tháng 11 về 5 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 2 lần
02 về 2 lần
03 về 6 lần
04 về 3 lần
05 về 2 lần
06 về 2 lần
07 về 1 lần
08 về 3 lần
09 về 3 lần
10 về 1 lần
11 về 3 lần
12 về 2 lần
13 về 2 lần
14 về 4 lần
15 về 0 lần
16 về 1 lần
17 về 5 lần
18 về 3 lần
19 về 1 lần
20 về 2 lần
21 về 4 lần
22 về 1 lần
23 về 1 lần
24 về 4 lần
25 về 2 lần
26 về 3 lần
27 về 3 lần
28 về 3 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 9 lần
Thứ 3 về 16 lần
Thứ 4 về 10 lần
Thứ 5 về 5 lần
Thứ 6 về 12 lần
Thứ 7 về 11 lần
CN về 10 lần
17 ngày -1 lần
14 ngày -1 lần
12 ngày -2 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -6 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -5 lần
2 ngày -14 lần
1 ngày -14 lần
về liên tiếp 2 ngày 9 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 27/10 Thứ 6
2 nháy 26/10 Thứ 5
2 nháy 21/10 Thứ 7
2 nháy 17/10 Thứ 3
2 nháy 17/04 Thứ 2