LOTO
75
Thống kê loto 75 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 3 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
3 / 7
Ngày
1 / 2
Thứ
11 / 11
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
6 - 0 điểm
về 81 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 5 lần
Tháng 06 về 6 lần
Tháng 07 về 6 lần
Tháng 08 về 9 lần
Tháng 09 về 11 lần
Tháng 10 về 6 lần
Tháng 11 về 5 lần
Tháng 12 về 3 lần
01 về 2 lần
02 về 2 lần
03 về 1 lần
04 về 1 lần
05 về 4 lần
06 về 5 lần
07 về 1 lần
08 về 1 lần
09 về 1 lần
10 về 4 lần
11 về 2 lần
12 về 2 lần
13 về 5 lần
14 về 2 lần
15 về 7 lần
16 về 1 lần
17 về 4 lần
18 về 2 lần
19 về 3 lần
20 về 3 lần
21 về 4 lần
22 về 3 lần
23 về 2 lần
24 về 2 lần
25 về 2 lần
26 về 2 lần
27 về 3 lần
28 về 3 lần
29 về 2 lần
30 về 3 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 9 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 12 lần
Thứ 5 về 9 lần
Thứ 6 về 11 lần
Thứ 7 về 14 lần
CN về 18 lần
14 ngày -2 lần
13 ngày -3 lần
12 ngày -2 lần
10 ngày -1 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -4 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -5 lần
3 ngày -9 lần
2 ngày -12 lần
1 ngày -15 lần
về liên tiếp 2 ngày 13 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
2 nháy 06/12 Thứ 4
2 nháy 05/11 Chủ nhật
2 nháy 23/09 Thứ 7
2 nháy 13/08 Chủ nhật
2 nháy 14/01 Thứ 7
2 nháy 06/01 Thứ 6