LOTO
73
Thống kê loto 73 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 7
Ngày
6 / 2
Thứ
9 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 85 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 2 lần
Tháng 03 về 9 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 3 lần
Tháng 06 về 10 lần
Tháng 07 về 6 lần
Tháng 08 về 11 lần
Tháng 09 về 4 lần
Tháng 10 về 16 lần
Tháng 11 về 8 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 5 lần
02 về 7 lần
03 về 4 lần
04 về 3 lần
05 về 3 lần
06 về 2 lần
07 về 2 lần
08 về 6 lần
09 về 4 lần
10 về 0 lần
11 về 3 lần
12 về 3 lần
13 về 4 lần
14 về 1 lần
15 về 1 lần
16 về 1 lần
17 về 3 lần
18 về 1 lần
19 về 3 lần
20 về 2 lần
21 về 0 lần
22 về 1 lần
23 về 1 lần
24 về 5 lần
25 về 6 lần
26 về 2 lần
27 về 4 lần
28 về 2 lần
29 về 4 lần
30 về 2 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 12 lần
Thứ 3 về 11 lần
Thứ 4 về 13 lần
Thứ 5 về 12 lần
Thứ 6 về 9 lần
Thứ 7 về 12 lần
CN về 16 lần
20 ngày -1 lần
17 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
14 ngày -2 lần
12 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
8 ngày -4 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -7 lần
3 ngày -8 lần
2 ngày -11 lần
1 ngày -11 lần
về liên tiếp 2 ngày 14 lần
về liên tiếp 3 ngày 4 lần
2 nháy 17/11 Thứ 6
2 nháy 03/10 Thứ 3
2 nháy 02/10 Thứ 2
2 nháy 01/07 Thứ 7
2 nháy 13/06 Thứ 3
2 nháy 27/04 Thứ 5
2 nháy 08/04 Thứ 7
2 nháy 25/03 Thứ 7
2 nháy 02/01 Thứ 2