LOTO
71
Thống kê loto 71 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 8 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
0 / 6
Ngày
5 / 2
Thứ
3 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 76 lần Tháng 01 về 4 lần
Tháng 02 về 5 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 10 lần
Tháng 08 về 10 lần
Tháng 09 về 6 lần
Tháng 10 về 6 lần
Tháng 11 về 8 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 4 lần
02 về 2 lần
03 về 2 lần
04 về 0 lần
05 về 1 lần
06 về 4 lần
07 về 1 lần
08 về 5 lần
09 về 3 lần
10 về 1 lần
11 về 3 lần
12 về 3 lần
13 về 1 lần
14 về 1 lần
15 về 2 lần
16 về 3 lần
17 về 1 lần
18 về 3 lần
19 về 5 lần
20 về 1 lần
21 về 2 lần
22 về 1 lần
23 về 3 lần
24 về 1 lần
25 về 4 lần
26 về 3 lần
27 về 4 lần
28 về 1 lần
29 về 5 lần
30 về 4 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 15 lần
Thứ 3 về 15 lần
Thứ 4 về 10 lần
Thứ 5 về 11 lần
Thứ 6 về 3 lần
Thứ 7 về 7 lần
CN về 15 lần
19 ngày -2 lần
17 ngày -1 lần
15 ngày -2 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -5 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -5 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -8 lần
2 ngày -9 lần
1 ngày -14 lần
về liên tiếp 2 ngày 8 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
2 nháy 16/11 Thứ 5
2 nháy 30/08 Thứ 4
2 nháy 19/06 Thứ 2
2 nháy 08/05 Thứ 2
2 nháy 11/04 Thứ 3
2 nháy 03/04 Thứ 2
2 nháy 06/03 Thứ 2
2 nháy 26/02 Chủ nhật
2 nháy 18/02 Thứ 7