LOTO
68
Thống kê loto 68 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 10 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
0 / 8
Ngày
1 / 2
Thứ
15 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 0 điểm
về 91 lần Tháng 01 về 5 lần
Tháng 02 về 9 lần
Tháng 03 về 9 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 7 lần
Tháng 06 về 13 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 10 lần
Tháng 09 về 8 lần
Tháng 10 về 9 lần
Tháng 11 về 6 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 3 lần
02 về 1 lần
03 về 3 lần
04 về 1 lần
05 về 0 lần
06 về 4 lần
07 về 2 lần
08 về 1 lần
09 về 5 lần
10 về 2 lần
11 về 5 lần
12 về 3 lần
13 về 5 lần
14 về 6 lần
15 về 3 lần
16 về 4 lần
17 về 3 lần
18 về 2 lần
19 về 2 lần
20 về 3 lần
21 về 1 lần
22 về 3 lần
23 về 1 lần
24 về 1 lần
25 về 5 lần
26 về 3 lần
27 về 5 lần
28 về 5 lần
29 về 2 lần
30 về 5 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 13 lần
Thứ 3 về 12 lần
Thứ 4 về 9 lần
Thứ 5 về 14 lần
Thứ 6 về 15 lần
Thứ 7 về 14 lần
CN về 14 lần
16 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
10 ngày -5 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -4 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -6 lần
4 ngày -1 lần
3 ngày -6 lần
2 ngày -20 lần
1 ngày -12 lần
về liên tiếp 2 ngày 13 lần
về liên tiếp 3 ngày 4 lần
về liên tiếp 4 ngày 2 lần
2 nháy 11/09 Thứ 2
2 nháy 14/07 Thứ 6
2 nháy 25/06 Chủ nhật
2 nháy 13/05 Thứ 7