LOTO
65
Thống kê loto 65 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 4 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
4 / 7
Ngày
2 / 2
Thứ
9 / 13
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
14 - 0 điểm
về 91 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 10 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 10 lần
Tháng 06 về 4 lần
Tháng 07 về 5 lần
Tháng 08 về 9 lần
Tháng 09 về 5 lần
Tháng 10 về 11 lần
Tháng 11 về 9 lần
Tháng 12 về 4 lần
01 về 6 lần
02 về 7 lần
03 về 8 lần
04 về 2 lần
05 về 3 lần
06 về 3 lần
07 về 5 lần
08 về 2 lần
09 về 3 lần
10 về 1 lần
11 về 4 lần
12 về 4 lần
13 về 2 lần
14 về 0 lần
15 về 0 lần
16 về 2 lần
17 về 3 lần
18 về 3 lần
19 về 2 lần
20 về 1 lần
21 về 3 lần
22 về 3 lần
23 về 0 lần
24 về 3 lần
25 về 2 lần
26 về 4 lần
27 về 2 lần
28 về 3 lần
29 về 3 lần
30 về 6 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 18 lần
Thứ 3 về 13 lần
Thứ 4 về 12 lần
Thứ 5 về 12 lần
Thứ 6 về 9 lần
Thứ 7 về 13 lần
CN về 14 lần
14 ngày -3 lần
13 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -3 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -9 lần
4 ngày -9 lần
3 ngày -8 lần
2 ngày -7 lần
1 ngày -15 lần
về liên tiếp 2 ngày 11 lần
về liên tiếp 4 ngày 2 lần
2 nháy 03/12 Chủ nhật
2 nháy 02/12 Thứ 7
2 nháy 30/11 Thứ 5
3 nháy 02/11 Thứ 5
2 nháy 21/10 Thứ 7
2 nháy 11/10 Thứ 4
2 nháy 25/09 Thứ 2
3 nháy 18/08 Thứ 6
2 nháy 30/05 Thứ 3
2 nháy 29/05 Thứ 2
2 nháy 01/04 Thứ 7
2 nháy 07/02 Thứ 3
2 nháy 05/01 Thứ 5
2 nháy 03/01 Thứ 3