LOTO
64
Thống kê loto 64 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 3 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 7
Ngày
3 / 2
Thứ
10 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
5 - 0 điểm
về 86 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 10 lần
Tháng 03 về 8 lần
Tháng 04 về 5 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 6 lần
Tháng 07 về 12 lần
Tháng 08 về 3 lần
Tháng 09 về 7 lần
Tháng 10 về 7 lần
Tháng 11 về 9 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 3 lần
02 về 1 lần
03 về 2 lần
04 về 5 lần
05 về 1 lần
06 về 3 lần
07 về 3 lần
08 về 3 lần
09 về 3 lần
10 về 4 lần
11 về 4 lần
12 về 6 lần
13 về 2 lần
14 về 3 lần
15 về 2 lần
16 về 2 lần
17 về 5 lần
18 về 2 lần
19 về 2 lần
20 về 2 lần
21 về 3 lần
22 về 0 lần
23 về 4 lần
24 về 3 lần
25 về 5 lần
26 về 4 lần
27 về 2 lần
28 về 3 lần
29 về 2 lần
30 về 2 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 12 lần
Thứ 3 về 9 lần
Thứ 4 về 13 lần
Thứ 5 về 15 lần
Thứ 6 về 10 lần
Thứ 7 về 10 lần
CN về 17 lần
19 ngày -1 lần
15 ngày -2 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -4 lần
7 ngày -5 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -5 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -9 lần
2 ngày -12 lần
1 ngày -19 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 3 ngày 4 lần
2 nháy 04/10 Thứ 4
3 nháy 12/07 Thứ 4
2 nháy 24/05 Thứ 4
2 nháy 25/02 Thứ 7
2 nháy 26/01 Thứ 5