LOTO
63
Thống kê loto 63 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 3 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 7
Ngày
0 / 2
Thứ
12 / 11
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
6 - 0 điểm
về 83 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 9 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 10 lần
Tháng 05 về 6 lần
Tháng 06 về 11 lần
Tháng 07 về 5 lần
Tháng 08 về 3 lần
Tháng 09 về 9 lần
Tháng 10 về 6 lần
Tháng 11 về 6 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 4 lần
02 về 3 lần
03 về 2 lần
04 về 4 lần
05 về 2 lần
06 về 1 lần
07 về 4 lần
08 về 0 lần
09 về 1 lần
10 về 3 lần
11 về 3 lần
12 về 4 lần
13 về 3 lần
14 về 2 lần
15 về 3 lần
16 về 2 lần
17 về 4 lần
18 về 1 lần
19 về 6 lần
20 về 2 lần
21 về 3 lần
22 về 5 lần
23 về 2 lần
24 về 3 lần
25 về 3 lần
26 về 7 lần
27 về 2 lần
28 về 0 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 16 lần
Thứ 3 về 11 lần
Thứ 4 về 11 lần
Thứ 5 về 10 lần
Thứ 6 về 12 lần
Thứ 7 về 7 lần
CN về 16 lần
18 ngày -1 lần
15 ngày -3 lần
13 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -4 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -6 lần
4 ngày -8 lần
3 ngày -7 lần
2 ngày -11 lần
1 ngày -12 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 3 ngày 4 lần
về liên tiếp 4 ngày 2 lần
2 nháy 04/12 Thứ 2
2 nháy 21/09 Thứ 5
2 nháy 12/06 Thứ 2
2 nháy 02/06 Thứ 6
2 nháy 26/03 Chủ nhật
2 nháy 19/01 Thứ 5