LOTO
61
Thống kê loto 61 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 5 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
6 / 8
Ngày
3 / 3
Thứ
10 / 14
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
2 ngày
Nháy
13 - 0 điểm
về 96 lần Tháng 01 về 5 lần
Tháng 02 về 9 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 6 lần
Tháng 05 về 12 lần
Tháng 06 về 11 lần
Tháng 07 về 15 lần
Tháng 08 về 9 lần
Tháng 09 về 5 lần
Tháng 10 về 4 lần
Tháng 11 về 7 lần
Tháng 12 về 6 lần
01 về 3 lần
02 về 4 lần
03 về 4 lần
04 về 6 lần
05 về 2 lần
06 về 4 lần
07 về 5 lần
08 về 3 lần
09 về 2 lần
10 về 6 lần
11 về 0 lần
12 về 2 lần
13 về 3 lần
14 về 2 lần
15 về 7 lần
16 về 1 lần
17 về 3 lần
18 về 2 lần
19 về 4 lần
20 về 2 lần
21 về 1 lần
22 về 5 lần
23 về 7 lần
24 về 2 lần
25 về 2 lần
26 về 0 lần
27 về 3 lần
28 về 2 lần
29 về 3 lần
30 về 2 lần
31 về 4 lần
Thứ 2 về 15 lần
Thứ 3 về 19 lần
Thứ 4 về 14 lần
Thứ 5 về 13 lần
Thứ 6 về 10 lần
Thứ 7 về 15 lần
CN về 10 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -5 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -8 lần
5 ngày -6 lần
4 ngày -7 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -12 lần
1 ngày -13 lần
về liên tiếp 2 ngày 10 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
về liên tiếp 4 ngày 2 lần
2 nháy 07/12 Thứ 5
2 nháy 10/11 Thứ 6
2 nháy 04/11 Thứ 7
2 nháy 09/08 Thứ 4
2 nháy 31/07 Thứ 2
2 nháy 22/07 Thứ 7
2 nháy 15/07 Thứ 7
2 nháy 12/07 Thứ 4
2 nháy 17/06 Thứ 7
2 nháy 15/06 Thứ 5
2 nháy 04/05 Thứ 5
2 nháy 03/05 Thứ 4
2 nháy 07/02 Thứ 3