LOTO
59
Thống kê loto 59 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 3 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 7
Ngày
4 / 2
Thứ
12 / 11
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
10 - 0 điểm
về 82 lần Tháng 01 về 7 lần
Tháng 02 về 1 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 8 lần
Tháng 06 về 6 lần
Tháng 07 về 9 lần
Tháng 08 về 8 lần
Tháng 09 về 7 lần
Tháng 10 về 10 lần
Tháng 11 về 9 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 4 lần
02 về 3 lần
03 về 1 lần
04 về 2 lần
05 về 6 lần
06 về 3 lần
07 về 2 lần
08 về 4 lần
09 về 4 lần
10 về 2 lần
11 về 3 lần
12 về 0 lần
13 về 2 lần
14 về 1 lần
15 về 2 lần
16 về 6 lần
17 về 1 lần
18 về 4 lần
19 về 4 lần
20 về 4 lần
21 về 2 lần
22 về 1 lần
23 về 0 lần
24 về 5 lần
25 về 3 lần
26 về 2 lần
27 về 2 lần
28 về 4 lần
29 về 2 lần
30 về 2 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 8 lần
Thứ 3 về 21 lần
Thứ 4 về 19 lần
Thứ 5 về 9 lần
Thứ 6 về 12 lần
Thứ 7 về 6 lần
CN về 7 lần
23 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -2 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -4 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -5 lần
5 ngày -7 lần
4 ngày -5 lần
3 ngày -7 lần
2 ngày -9 lần
1 ngày -11 lần
về liên tiếp 2 ngày 9 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
3 nháy 28/11 Thứ 3
2 nháy 19/11 Chủ nhật
2 nháy 24/10 Thứ 3
2 nháy 18/08 Thứ 6
2 nháy 16/08 Thứ 4
2 nháy 25/07 Thứ 3
3 nháy 05/04 Thứ 4
2 nháy 04/04 Thứ 3
2 nháy 08/03 Thứ 4
2 nháy 09/01 Thứ 2