LOTO
58
Thống kê loto 58 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 2 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 7
Ngày
4 / 2
Thứ
13 / 11
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
8 - 0 điểm
về 81 lần Tháng 01 về 4 lần
Tháng 02 về 9 lần
Tháng 03 về 11 lần
Tháng 04 về 11 lần
Tháng 05 về 7 lần
Tháng 06 về 10 lần
Tháng 07 về 7 lần
Tháng 08 về 6 lần
Tháng 09 về 4 lần
Tháng 10 về 2 lần
Tháng 11 về 8 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 4 lần
02 về 1 lần
03 về 2 lần
04 về 1 lần
05 về 9 lần
06 về 5 lần
07 về 3 lần
08 về 4 lần
09 về 2 lần
10 về 2 lần
11 về 4 lần
12 về 2 lần
13 về 2 lần
14 về 4 lần
15 về 4 lần
16 về 1 lần
17 về 2 lần
18 về 4 lần
19 về 3 lần
20 về 3 lần
21 về 1 lần
22 về 0 lần
23 về 3 lần
24 về 4 lần
25 về 3 lần
26 về 1 lần
27 về 2 lần
28 về 2 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 15 lần
Thứ 3 về 12 lần
Thứ 4 về 7 lần
Thứ 5 về 7 lần
Thứ 6 về 13 lần
Thứ 7 về 13 lần
CN về 14 lần
22 ngày -1 lần
14 ngày -2 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -5 lần
5 ngày -7 lần
4 ngày -7 lần
3 ngày -5 lần
2 ngày -12 lần
1 ngày -9 lần
về liên tiếp 2 ngày 12 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
về liên tiếp 5 ngày 1 lần
2 nháy 19/11 Chủ nhật
2 nháy 05/11 Chủ nhật
2 nháy 14/07 Thứ 6
2 nháy 01/05 Thứ 2
2 nháy 09/04 Chủ nhật
2 nháy 15/03 Thứ 4
2 nháy 05/03 Chủ nhật
2 nháy 28/02 Thứ 3