LOTO
57
Thống kê loto 57 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 9
Ngày
3 / 3
Thứ
13 / 14
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
15 - 0 điểm
về 100 lần Tháng 01 về 14 lần
Tháng 02 về 5 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 7 lần
Tháng 06 về 13 lần
Tháng 07 về 11 lần
Tháng 08 về 10 lần
Tháng 09 về 6 lần
Tháng 10 về 7 lần
Tháng 11 về 8 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 0 lần
02 về 4 lần
03 về 6 lần
04 về 3 lần
05 về 6 lần
06 về 7 lần
07 về 3 lần
08 về 3 lần
09 về 3 lần
10 về 5 lần
11 về 5 lần
12 về 5 lần
13 về 1 lần
14 về 3 lần
15 về 3 lần
16 về 1 lần
17 về 1 lần
18 về 2 lần
19 về 4 lần
20 về 3 lần
21 về 5 lần
22 về 6 lần
23 về 3 lần
24 về 3 lần
25 về 2 lần
26 về 3 lần
27 về 3 lần
28 về 2 lần
29 về 2 lần
30 về 2 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 13 lần
Thứ 3 về 17 lần
Thứ 4 về 14 lần
Thứ 5 về 22 lần
Thứ 6 về 13 lần
Thứ 7 về 8 lần
CN về 13 lần
14 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -4 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -4 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -1 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -12 lần
2 ngày -9 lần
1 ngày -11 lần
về liên tiếp 2 ngày 12 lần
về liên tiếp 3 ngày 5 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 05/10 Thứ 5
2 nháy 03/10 Thứ 3
2 nháy 14/09 Thứ 5
2 nháy 21/08 Thứ 2
2 nháy 11/07 Thứ 3
2 nháy 22/06 Thứ 5
2 nháy 11/06 Chủ nhật
2 nháy 05/06 Thứ 2
2 nháy 20/05 Thứ 7
2 nháy 02/04 Chủ nhật
2 nháy 22/03 Thứ 4
2 nháy 03/03 Thứ 6
2 nháy 19/01 Thứ 5
2 nháy 09/01 Thứ 2
2 nháy 04/01 Thứ 4