LOTO
56
Thống kê loto 56 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 14 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
0 / 9
Ngày
2 / 3
Thứ
20 / 13
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
16 - 0 điểm
về 102 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 7 lần
Tháng 03 về 16 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 14 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 9 lần
Tháng 08 về 8 lần
Tháng 09 về 8 lần
Tháng 10 về 15 lần
Tháng 11 về 4 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 3 lần
02 về 1 lần
03 về 3 lần
04 về 3 lần
05 về 2 lần
06 về 4 lần
07 về 5 lần
08 về 2 lần
09 về 4 lần
10 về 4 lần
11 về 2 lần
12 về 2 lần
13 về 3 lần
14 về 4 lần
15 về 2 lần
16 về 6 lần
17 về 4 lần
18 về 4 lần
19 về 10 lần
20 về 1 lần
21 về 1 lần
22 về 3 lần
23 về 4 lần
24 về 4 lần
25 về 4 lần
26 về 3 lần
27 về 1 lần
28 về 3 lần
29 về 6 lần
30 về 2 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 13 lần
Thứ 3 về 9 lần
Thứ 4 về 22 lần
Thứ 5 về 15 lần
Thứ 6 về 20 lần
Thứ 7 về 10 lần
CN về 13 lần
14 ngày -2 lần
13 ngày -1 lần
11 ngày -3 lần
9 ngày -2 lần
7 ngày -5 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -5 lần
4 ngày -9 lần
3 ngày -9 lần
2 ngày -16 lần
1 ngày -15 lần
về liên tiếp 2 ngày 10 lần
về liên tiếp 3 ngày 6 lần
2 nháy 09/10 Thứ 2
2 nháy 05/10 Thứ 5
2 nháy 03/10 Thứ 3
2 nháy 01/10 Chủ nhật
2 nháy 30/08 Thứ 4
2 nháy 06/08 Chủ nhật
2 nháy 07/06 Thứ 4
3 nháy 19/05 Thứ 6
2 nháy 10/05 Thứ 4
2 nháy 29/03 Thứ 4
2 nháy 24/03 Thứ 6
4 nháy 19/03 Chủ nhật
2 nháy 22/02 Thứ 4
2 nháy 17/02 Thứ 6
2 nháy 16/01 Thứ 2
2 nháy 13/01 Thứ 6