LOTO
55
Thống kê loto 55 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 2 ngày
Nhịp đang về: 2 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
5 / 7
Ngày
5 / 2
Thứ
13 / 13
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
5 - 0 điểm
về 91 lần Tháng 01 về 11 lần
Tháng 02 về 7 lần
Tháng 03 về 8 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 5 lần
Tháng 06 về 6 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 9 lần
Tháng 09 về 5 lần
Tháng 10 về 10 lần
Tháng 11 về 8 lần
Tháng 12 về 5 lần
01 về 4 lần
02 về 5 lần
03 về 4 lần
04 về 4 lần
05 về 8 lần
06 về 1 lần
07 về 4 lần
08 về 5 lần
09 về 2 lần
10 về 2 lần
11 về 3 lần
12 về 3 lần
13 về 3 lần
14 về 1 lần
15 về 3 lần
16 về 5 lần
17 về 2 lần
18 về 2 lần
19 về 3 lần
20 về 1 lần
21 về 3 lần
22 về 4 lần
23 về 1 lần
24 về 1 lần
25 về 4 lần
26 về 3 lần
27 về 3 lần
28 về 1 lần
29 về 4 lần
30 về 0 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 12 lần
Thứ 3 về 15 lần
Thứ 4 về 15 lần
Thứ 5 về 11 lần
Thứ 6 về 13 lần
Thứ 7 về 14 lần
CN về 11 lần
21 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -6 lần
4 ngày -7 lần
3 ngày -15 lần
2 ngày -16 lần
1 ngày -13 lần
về liên tiếp 2 ngày 9 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
về liên tiếp 5 ngày 1 lần
2 nháy 22/08 Thứ 3
2 nháy 07/07 Thứ 6
2 nháy 05/05 Thứ 6
2 nháy 07/03 Thứ 3
2 nháy 25/01 Thứ 4