LOTO
50
Thống kê loto 50 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 7 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
0 / 7
Ngày
0 / 2
Thứ
11 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 0 điểm
về 84 lần Tháng 01 về 5 lần
Tháng 02 về 4 lần
Tháng 03 về 8 lần
Tháng 04 về 12 lần
Tháng 05 về 8 lần
Tháng 06 về 8 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 6 lần
Tháng 09 về 11 lần
Tháng 10 về 8 lần
Tháng 11 về 6 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 5 lần
02 về 1 lần
03 về 3 lần
04 về 6 lần
05 về 3 lần
06 về 3 lần
07 về 4 lần
08 về 0 lần
09 về 2 lần
10 về 4 lần
11 về 2 lần
12 về 1 lần
13 về 5 lần
14 về 2 lần
15 về 2 lần
16 về 3 lần
17 về 4 lần
18 về 1 lần
19 về 4 lần
20 về 1 lần
21 về 2 lần
22 về 3 lần
23 về 3 lần
24 về 1 lần
25 về 3 lần
26 về 4 lần
27 về 2 lần
28 về 4 lần
29 về 0 lần
30 về 5 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 13 lần
Thứ 3 về 18 lần
Thứ 4 về 10 lần
Thứ 5 về 9 lần
Thứ 6 về 11 lần
Thứ 7 về 9 lần
CN về 14 lần
19 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -8 lần
4 ngày -10 lần
3 ngày -9 lần
2 ngày -8 lần
1 ngày -19 lần
về liên tiếp 2 ngày 9 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
2 nháy 13/09 Thứ 4
2 nháy 30/05 Thứ 3
2 nháy 04/04 Thứ 3
2 nháy 07/01 Thứ 7