LOTO
49
Thống kê loto 49 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 16 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
0 / 9
Ngày
2 / 3
Thứ
21 / 13
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
15 - 0 điểm
về 103 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 11 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 13 lần
Tháng 06 về 9 lần
Tháng 07 về 10 lần
Tháng 08 về 5 lần
Tháng 09 về 9 lần
Tháng 10 về 14 lần
Tháng 11 về 8 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 3 lần
02 về 1 lần
03 về 3 lần
04 về 4 lần
05 về 7 lần
06 về 1 lần
07 về 5 lần
08 về 2 lần
09 về 2 lần
10 về 9 lần
11 về 4 lần
12 về 1 lần
13 về 4 lần
14 về 7 lần
15 về 5 lần
16 về 2 lần
17 về 5 lần
18 về 4 lần
19 về 2 lần
20 về 4 lần
21 về 4 lần
22 về 2 lần
23 về 3 lần
24 về 3 lần
25 về 6 lần
26 về 1 lần
27 về 2 lần
28 về 2 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 7 lần
Thứ 3 về 14 lần
Thứ 4 về 29 lần
Thứ 5 về 12 lần
Thứ 6 về 21 lần
Thứ 7 về 11 lần
CN về 9 lần
16 ngày -1 lần
14 ngày -2 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -1 lần
8 ngày -2 lần
6 ngày -7 lần
5 ngày -5 lần
4 ngày -8 lần
3 ngày -11 lần
2 ngày -12 lần
1 ngày -19 lần
về liên tiếp 2 ngày 12 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
về liên tiếp 4 ngày 2 lần
2 nháy 10/11 Thứ 6
3 nháy 25/10 Thứ 4
2 nháy 18/10 Thứ 4
2 nháy 22/09 Thứ 6
2 nháy 13/09 Thứ 4
2 nháy 05/09 Thứ 3
2 nháy 18/07 Thứ 3
2 nháy 05/07 Thứ 4
2 nháy 29/05 Thứ 2
2 nháy 17/05 Thứ 4
2 nháy 04/05 Thứ 5
2 nháy 05/04 Thứ 4
2 nháy 24/03 Thứ 6
2 nháy 15/03 Thứ 4
3 nháy 10/03 Thứ 6