LOTO
46
Thống kê loto 46 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 2 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 7
Ngày
2 / 2
Thứ
14 / 11
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
7 - 0 điểm
về 84 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 5 lần
Tháng 03 về 13 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 5 lần
Tháng 06 về 9 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 9 lần
Tháng 09 về 8 lần
Tháng 10 về 6 lần
Tháng 11 về 6 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 3 lần
02 về 2 lần
03 về 6 lần
04 về 3 lần
05 về 5 lần
06 về 3 lần
07 về 5 lần
08 về 2 lần
09 về 4 lần
10 về 5 lần
11 về 1 lần
12 về 3 lần
13 về 4 lần
14 về 2 lần
15 về 1 lần
16 về 1 lần
17 về 1 lần
18 về 2 lần
19 về 4 lần
20 về 2 lần
21 về 2 lần
22 về 3 lần
23 về 5 lần
24 về 2 lần
25 về 3 lần
26 về 1 lần
27 về 2 lần
28 về 1 lần
29 về 1 lần
30 về 4 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 10 lần
Thứ 3 về 12 lần
Thứ 4 về 12 lần
Thứ 5 về 13 lần
Thứ 6 về 14 lần
Thứ 7 về 10 lần
CN về 13 lần
16 ngày -1 lần
13 ngày -2 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
9 ngày -4 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -5 lần
5 ngày -5 lần
4 ngày -4 lần
3 ngày -15 lần
2 ngày -8 lần
1 ngày -19 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 05/12 Thứ 3
2 nháy 06/09 Thứ 4
2 nháy 13/08 Chủ nhật
2 nháy 25/06 Chủ nhật
2 nháy 23/03 Thứ 5
2 nháy 03/02 Thứ 6
2 nháy 10/01 Thứ 3