LOTO
44
Thống kê loto 44 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 5 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
3 / 9
Ngày
5 / 3
Thứ
16 / 15
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
2 ngày
Nháy
11 - 0 điểm
về 108 lần Tháng 01 về 7 lần
Tháng 02 về 10 lần
Tháng 03 về 13 lần
Tháng 04 về 11 lần
Tháng 05 về 10 lần
Tháng 06 về 13 lần
Tháng 07 về 5 lần
Tháng 08 về 5 lần
Tháng 09 về 7 lần
Tháng 10 về 10 lần
Tháng 11 về 14 lần
Tháng 12 về 3 lần
01 về 3 lần
02 về 2 lần
03 về 2 lần
04 về 2 lần
05 về 5 lần
06 về 5 lần
07 về 6 lần
08 về 5 lần
09 về 0 lần
10 về 5 lần
11 về 2 lần
12 về 3 lần
13 về 5 lần
14 về 3 lần
15 về 4 lần
16 về 3 lần
17 về 3 lần
18 về 8 lần
19 về 1 lần
20 về 0 lần
21 về 1 lần
22 về 6 lần
23 về 5 lần
24 về 5 lần
25 về 4 lần
26 về 5 lần
27 về 4 lần
28 về 3 lần
29 về 3 lần
30 về 3 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 10 lần
Thứ 3 về 19 lần
Thứ 4 về 15 lần
Thứ 5 về 12 lần
Thứ 6 về 16 lần
Thứ 7 về 20 lần
CN về 16 lần
15 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -6 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -9 lần
2 ngày -15 lần
1 ngày -27 lần
về liên tiếp 2 ngày 11 lần
về liên tiếp 3 ngày 4 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 18/11 Thứ 7
2 nháy 10/11 Thứ 6
2 nháy 23/10 Thứ 2
3 nháy 30/09 Thứ 7
2 nháy 27/08 Chủ nhật
2 nháy 22/06 Thứ 5
2 nháy 15/06 Thứ 5
2 nháy 18/04 Thứ 3
2 nháy 22/03 Thứ 4
2 nháy 18/03 Thứ 7
2 nháy 22/02 Thứ 4