LOTO
43
Thống kê loto 43 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 6 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 9
Ngày
4 / 3
Thứ
15 / 14
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
10 - 0 điểm
về 101 lần Tháng 01 về 7 lần
Tháng 02 về 8 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 12 lần
Tháng 06 về 10 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 13 lần
Tháng 09 về 9 lần
Tháng 10 về 9 lần
Tháng 11 về 12 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 5 lần
02 về 4 lần
03 về 2 lần
04 về 4 lần
05 về 6 lần
06 về 3 lần
07 về 2 lần
08 về 4 lần
09 về 4 lần
10 về 5 lần
11 về 7 lần
12 về 3 lần
13 về 2 lần
14 về 5 lần
15 về 2 lần
16 về 3 lần
17 về 4 lần
18 về 2 lần
19 về 1 lần
20 về 2 lần
21 về 3 lần
22 về 4 lần
23 về 0 lần
24 về 2 lần
25 về 6 lần
26 về 1 lần
27 về 7 lần
28 về 3 lần
29 về 1 lần
30 về 2 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 10 lần
Thứ 3 về 16 lần
Thứ 4 về 11 lần
Thứ 5 về 18 lần
Thứ 6 về 15 lần
Thứ 7 về 15 lần
CN về 16 lần
19 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
10 ngày -3 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -7 lần
4 ngày -9 lần
3 ngày -10 lần
2 ngày -15 lần
1 ngày -16 lần
về liên tiếp 2 ngày 15 lần
về liên tiếp 3 ngày 4 lần
2 nháy 27/11 Thứ 2
2 nháy 02/11 Thứ 5
2 nháy 28/09 Thứ 5
2 nháy 01/09 Thứ 6
2 nháy 08/08 Thứ 3
2 nháy 05/08 Thứ 7
2 nháy 11/06 Chủ nhật
2 nháy 14/05 Chủ nhật
2 nháy 11/02 Thứ 7
2 nháy 17/01 Thứ 3