LOTO
42
Thống kê loto 42 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 0 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 7 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
0 / 6


Năm
2023
Tháng
0 / 8
Ngày
2 / 3
Thứ
12 / 14
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
14 - 0 điểm
về 98 lần Tháng 01 về 13 lần
Tháng 02 về 10 lần
Tháng 03 về 8 lần
Tháng 04 về 10 lần
Tháng 05 về 15 lần
Tháng 06 về 9 lần
Tháng 07 về 11 lần
Tháng 08 về 4 lần
Tháng 09 về 9 lần
Tháng 10 về 4 lần
Tháng 11 về 5 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 4 lần
02 về 4 lần
03 về 3 lần
04 về 2 lần
05 về 3 lần
06 về 4 lần
07 về 3 lần
08 về 2 lần
09 về 4 lần
10 về 1 lần
11 về 3 lần
12 về 3 lần
13 về 4 lần
14 về 1 lần
15 về 4 lần
16 về 1 lần
17 về 4 lần
18 về 5 lần
19 về 5 lần
20 về 5 lần
21 về 3 lần
22 về 5 lần
23 về 5 lần
24 về 1 lần
25 về 3 lần
26 về 5 lần
27 về 3 lần
28 về 1 lần
29 về 3 lần
30 về 3 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 17 lần
Thứ 3 về 10 lần
Thứ 4 về 16 lần
Thứ 5 về 17 lần
Thứ 6 về 12 lần
Thứ 7 về 10 lần
CN về 16 lần
24 ngày -1 lần
14 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -5 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -8 lần
2 ngày -16 lần
1 ngày -14 lần
về liên tiếp 2 ngày 12 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 30/11 Thứ 5
2 nháy 25/10 Thứ 4
2 nháy 19/09 Thứ 3
2 nháy 18/09 Thứ 2
3 nháy 23/07 Chủ nhật
2 nháy 20/07 Thứ 5
2 nháy 22/06 Thứ 5
2 nháy 29/05 Thứ 2
2 nháy 21/05 Chủ nhật
2 nháy 09/05 Thứ 3
2 nháy 05/05 Thứ 6
2 nháy 04/05 Thứ 5
2 nháy 20/03 Thứ 2
2 nháy 11/01 Thứ 4