LOTO
40
Thống kê loto 40 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 8
Ngày
3 / 2
Thứ
11 / 13
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 91 lần Tháng 01 về 13 lần
Tháng 02 về 10 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 4 lần
Tháng 05 về 10 lần
Tháng 06 về 4 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 8 lần
Tháng 09 về 10 lần
Tháng 10 về 10 lần
Tháng 11 về 7 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 2 lần
02 về 2 lần
03 về 2 lần
04 về 2 lần
05 về 1 lần
06 về 1 lần
07 về 4 lần
08 về 3 lần
09 về 5 lần
10 về 7 lần
11 về 6 lần
12 về 2 lần
13 về 1 lần
14 về 5 lần
15 về 1 lần
16 về 5 lần
17 về 1 lần
18 về 4 lần
19 về 3 lần
20 về 1 lần
21 về 2 lần
22 về 4 lần
23 về 2 lần
24 về 6 lần
25 về 5 lần
26 về 2 lần
27 về 2 lần
28 về 1 lần
29 về 2 lần
30 về 4 lần
31 về 3 lần
Thứ 2 về 6 lần
Thứ 3 về 18 lần
Thứ 4 về 9 lần
Thứ 5 về 15 lần
Thứ 6 về 11 lần
Thứ 7 về 18 lần
CN về 14 lần
24 ngày -1 lần
18 ngày -1 lần
14 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -4 lần
7 ngày -5 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -4 lần
3 ngày -6 lần
2 ngày -10 lần
1 ngày -22 lần
về liên tiếp 2 ngày 11 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 22/10 Chủ nhật
3 nháy 10/09 Chủ nhật
2 nháy 31/08 Thứ 5
2 nháy 07/05 Chủ nhật
2 nháy 18/04 Thứ 3
2 nháy 25/02 Thứ 7
2 nháy 09/02 Thứ 5
2 nháy 19/01 Thứ 5
2 nháy 14/01 Thứ 7