LOTO
39
Thống kê loto 39 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 3 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 7
Ngày
3 / 2
Thứ
16 / 11
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
10 - 0 điểm
về 87 lần Tháng 01 về 4 lần
Tháng 02 về 8 lần
Tháng 03 về 11 lần
Tháng 04 về 12 lần
Tháng 05 về 7 lần
Tháng 06 về 11 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 7 lần
Tháng 09 về 6 lần
Tháng 10 về 7 lần
Tháng 11 về 5 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 0 lần
02 về 3 lần
03 về 7 lần
04 về 5 lần
05 về 1 lần
06 về 0 lần
07 về 2 lần
08 về 3 lần
09 về 1 lần
10 về 2 lần
11 về 6 lần
12 về 7 lần
13 về 3 lần
14 về 3 lần
15 về 2 lần
16 về 5 lần
17 về 4 lần
18 về 3 lần
19 về 2 lần
20 về 2 lần
21 về 4 lần
22 về 1 lần
23 về 2 lần
24 về 2 lần
25 về 0 lần
26 về 2 lần
27 về 4 lần
28 về 2 lần
29 về 3 lần
30 về 3 lần
31 về 3 lần
Thứ 2 về 9 lần
Thứ 3 về 13 lần
Thứ 4 về 14 lần
Thứ 5 về 12 lần
Thứ 6 về 16 lần
Thứ 7 về 12 lần
CN về 11 lần
14 ngày -1 lần
13 ngày -2 lần
12 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
8 ngày -4 lần
7 ngày -4 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -5 lần
4 ngày -8 lần
3 ngày -10 lần
2 ngày -11 lần
1 ngày -13 lần
về liên tiếp 2 ngày 9 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 03/10 Thứ 3
2 nháy 12/09 Thứ 3
2 nháy 31/08 Thứ 5
2 nháy 13/07 Thứ 5
2 nháy 11/07 Thứ 3
2 nháy 12/06 Thứ 2
2 nháy 26/05 Thứ 6
2 nháy 02/04 Chủ nhật
2 nháy 03/03 Thứ 6
2 nháy 03/02 Thứ 6