LOTO
36
Thống kê loto 36 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 5 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
5 / 8
Ngày
2 / 3
Thứ
18 / 13
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
11 - 1 điểm
về 96 lần Tháng 01 về 4 lần
Tháng 02 về 5 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 13 lần
Tháng 06 về 9 lần
Tháng 07 về 9 lần
Tháng 08 về 11 lần
Tháng 09 về 8 lần
Tháng 10 về 7 lần
Tháng 11 về 13 lần
Tháng 12 về 5 lần
01 về 4 lần
02 về 4 lần
03 về 3 lần
04 về 6 lần
05 về 3 lần
06 về 5 lần
07 về 3 lần
08 về 2 lần
09 về 4 lần
10 về 2 lần
11 về 5 lần
12 về 0 lần
13 về 3 lần
14 về 2 lần
15 về 2 lần
16 về 1 lần
17 về 4 lần
18 về 2 lần
19 về 5 lần
20 về 3 lần
21 về 3 lần
22 về 2 lần
23 về 4 lần
24 về 3 lần
25 về 2 lần
26 về 3 lần
27 về 3 lần
28 về 5 lần
29 về 4 lần
30 về 1 lần
31 về 3 lần
Thứ 2 về 12 lần
Thứ 3 về 13 lần
Thứ 4 về 13 lần
Thứ 5 về 15 lần
Thứ 6 về 18 lần
Thứ 7 về 16 lần
CN về 9 lần
16 ngày -1 lần
14 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
8 ngày -5 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -7 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -5 lần
3 ngày -11 lần
2 ngày -14 lần
1 ngày -20 lần
về liên tiếp 2 ngày 11 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 17/11 Thứ 6
2 nháy 04/11 Thứ 7
2 nháy 19/08 Thứ 7
2 nháy 09/08 Thứ 4
2 nháy 06/07 Thứ 5
2 nháy 29/06 Thứ 5
2 nháy 23/06 Thứ 6
2 nháy 10/06 Thứ 7
2 nháy 08/05 Thứ 2
2 nháy 07/05 Chủ nhật
2 nháy 21/04 Thứ 6