LOTO
34
Thống kê loto 34 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 8
Ngày
2 / 2
Thứ
10 / 13
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
14 - 0 điểm
về 93 lần Tháng 01 về 12 lần
Tháng 02 về 13 lần
Tháng 03 về 12 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 6 lần
Tháng 06 về 13 lần
Tháng 07 về 10 lần
Tháng 08 về 5 lần
Tháng 09 về 8 lần
Tháng 10 về 2 lần
Tháng 11 về 2 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 3 lần
02 về 6 lần
03 về 2 lần
04 về 2 lần
05 về 3 lần
06 về 5 lần
07 về 3 lần
08 về 2 lần
09 về 4 lần
10 về 4 lần
11 về 3 lần
12 về 2 lần
13 về 4 lần
14 về 5 lần
15 về 0 lần
16 về 2 lần
17 về 3 lần
18 về 2 lần
19 về 4 lần
20 về 4 lần
21 về 4 lần
22 về 3 lần
23 về 3 lần
24 về 1 lần
25 về 2 lần
26 về 5 lần
27 về 4 lần
28 về 2 lần
29 về 4 lần
30 về 1 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 18 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 9 lần
Thứ 5 về 20 lần
Thứ 6 về 10 lần
Thứ 7 về 13 lần
CN về 15 lần
35 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -7 lần
4 ngày -4 lần
3 ngày -10 lần
2 ngày -16 lần
1 ngày -12 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 20/09 Thứ 4
2 nháy 28/07 Thứ 6
2 nháy 10/07 Thứ 2
2 nháy 25/06 Chủ nhật
2 nháy 06/06 Thứ 3
2 nháy 02/06 Thứ 6
2 nháy 20/05 Thứ 7
2 nháy 17/04 Thứ 2
2 nháy 19/03 Chủ nhật
2 nháy 27/02 Thứ 2
2 nháy 09/02 Thứ 5
2 nháy 02/02 Thứ 5
3 nháy 29/01 Chủ nhật
2 nháy 14/01 Thứ 7