LOTO
32
Thống kê loto 32 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 6 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 8
Ngày
1 / 2
Thứ
12 / 13
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
12 - 0 điểm
về 91 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 4 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 10 lần
Tháng 06 về 4 lần
Tháng 07 về 6 lần
Tháng 08 về 12 lần
Tháng 09 về 9 lần
Tháng 10 về 11 lần
Tháng 11 về 9 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 2 lần
02 về 4 lần
03 về 5 lần
04 về 3 lần
05 về 5 lần
06 về 5 lần
07 về 0 lần
08 về 1 lần
09 về 1 lần
10 về 2 lần
11 về 1 lần
12 về 7 lần
13 về 2 lần
14 về 4 lần
15 về 3 lần
16 về 5 lần
17 về 1 lần
18 về 4 lần
19 về 1 lần
20 về 5 lần
21 về 4 lần
22 về 5 lần
23 về 3 lần
24 về 2 lần
25 về 4 lần
26 về 4 lần
27 về 1 lần
28 về 3 lần
29 về 3 lần
30 về 1 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 16 lần
Thứ 3 về 15 lần
Thứ 4 về 12 lần
Thứ 5 về 16 lần
Thứ 6 về 12 lần
Thứ 7 về 9 lần
CN về 11 lần
20 ngày -1 lần
16 ngày -1 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -3 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -7 lần
5 ngày -5 lần
4 ngày -1 lần
3 ngày -12 lần
2 ngày -13 lần
1 ngày -15 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
2 nháy 12/10 Thứ 5
2 nháy 26/09 Thứ 3
2 nháy 12/09 Thứ 3
2 nháy 22/08 Thứ 3
2 nháy 12/08 Thứ 7
2 nháy 06/08 Chủ nhật
2 nháy 05/08 Thứ 7
2 nháy 25/05 Thứ 5
3 nháy 18/05 Thứ 5
2 nháy 14/04 Thứ 6
2 nháy 03/04 Thứ 2
2 nháy 02/01 Thứ 2