LOTO
31
Thống kê loto 31 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 2 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
4 / 6
Ngày
1 / 2
Thứ
12 / 10
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
7 - 0 điểm
về 75 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 5 lần
Tháng 03 về 4 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 8 lần
Tháng 06 về 4 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 7 lần
Tháng 09 về 8 lần
Tháng 10 về 5 lần
Tháng 11 về 6 lần
Tháng 12 về 4 lần
01 về 4 lần
02 về 0 lần
03 về 2 lần
04 về 5 lần
05 về 4 lần
06 về 6 lần
07 về 1 lần
08 về 1 lần
09 về 1 lần
10 về 2 lần
11 về 5 lần
12 về 4 lần
13 về 2 lần
14 về 3 lần
15 về 1 lần
16 về 4 lần
17 về 1 lần
18 về 3 lần
19 về 3 lần
20 về 3 lần
21 về 1 lần
22 về 3 lần
23 về 3 lần
24 về 0 lần
25 về 1 lần
26 về 4 lần
27 về 2 lần
28 về 2 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 10 lần
Thứ 3 về 15 lần
Thứ 4 về 9 lần
Thứ 5 về 8 lần
Thứ 6 về 12 lần
Thứ 7 về 12 lần
CN về 9 lần
30 ngày -1 lần
18 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -4 lần
9 ngày -3 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -5 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -5 lần
1 ngày -14 lần
về liên tiếp 2 ngày 13 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 06/12 Thứ 4
2 nháy 05/12 Thứ 3
2 nháy 11/08 Thứ 6
2 nháy 16/05 Thứ 3
2 nháy 28/04 Thứ 6
2 nháy 26/01 Thứ 5
2 nháy 04/01 Thứ 4