LOTO
30
Thống kê loto 30 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 3 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
4 / 7
Ngày
3 / 2
Thứ
10 / 13
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 90 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 8 lần
Tháng 03 về 8 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 8 lần
Tháng 07 về 6 lần
Tháng 08 về 16 lần
Tháng 09 về 5 lần
Tháng 10 về 7 lần
Tháng 11 về 6 lần
Tháng 12 về 4 lần
01 về 2 lần
02 về 4 lần
03 về 4 lần
04 về 3 lần
05 về 0 lần
06 về 2 lần
07 về 5 lần
08 về 3 lần
09 về 5 lần
10 về 1 lần
11 về 0 lần
12 về 2 lần
13 về 3 lần
14 về 1 lần
15 về 3 lần
16 về 3 lần
17 về 4 lần
18 về 4 lần
19 về 2 lần
20 về 6 lần
21 về 2 lần
22 về 3 lần
23 về 4 lần
24 về 6 lần
25 về 2 lần
26 về 3 lần
27 về 4 lần
28 về 4 lần
29 về 3 lần
30 về 2 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 15 lần
Thứ 3 về 16 lần
Thứ 4 về 15 lần
Thứ 5 về 9 lần
Thứ 6 về 10 lần
Thứ 7 về 16 lần
CN về 9 lần
14 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -3 lần
7 ngày -6 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -11 lần
2 ngày -19 lần
1 ngày -17 lần
về liên tiếp 2 ngày 5 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 04/12 Thứ 2
2 nháy 29/08 Thứ 3
2 nháy 20/08 Chủ nhật
2 nháy 17/08 Thứ 5
2 nháy 23/05 Thứ 3
3 nháy 27/03 Thứ 2
2 nháy 24/02 Thứ 6
2 nháy 22/02 Thứ 4
2 nháy 08/02 Thứ 4