LOTO
29
Thống kê loto 29 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 6 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 7
Ngày
1 / 2
Thứ
11 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
7 - 0 điểm
về 83 lần Tháng 01 về 7 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 12 lần
Tháng 05 về 3 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 7 lần
Tháng 08 về 9 lần
Tháng 09 về 5 lần
Tháng 10 về 11 lần
Tháng 11 về 10 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 6 lần
02 về 1 lần
03 về 4 lần
04 về 3 lần
05 về 5 lần
06 về 1 lần
07 về 2 lần
08 về 1 lần
09 về 4 lần
10 về 3 lần
11 về 3 lần
12 về 3 lần
13 về 3 lần
14 về 2 lần
15 về 4 lần
16 về 3 lần
17 về 3 lần
18 về 2 lần
19 về 1 lần
20 về 6 lần
21 về 2 lần
22 về 5 lần
23 về 2 lần
24 về 2 lần
25 về 3 lần
26 về 1 lần
27 về 3 lần
28 về 0 lần
29 về 1 lần
30 về 3 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 15 lần
Thứ 3 về 9 lần
Thứ 4 về 15 lần
Thứ 5 về 8 lần
Thứ 6 về 11 lần
Thứ 7 về 13 lần
CN về 12 lần
15 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -4 lần
7 ngày -5 lần
6 ngày -5 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -7 lần
3 ngày -10 lần
2 ngày -10 lần
1 ngày -14 lần
về liên tiếp 2 ngày 11 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 22/11 Thứ 4
2 nháy 05/11 Chủ nhật
3 nháy 16/10 Thứ 2
2 nháy 25/04 Thứ 3
2 nháy 22/03 Thứ 4
2 nháy 20/03 Thứ 2
2 nháy 17/01 Thứ 3