LOTO
28
Thống kê loto 28 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 3 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 6
Ngày
3 / 2
Thứ
6 / 10
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
6 - 0 điểm
về 69 lần Tháng 01 về 4 lần
Tháng 02 về 3 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 5 lần
Tháng 05 về 7 lần
Tháng 06 về 6 lần
Tháng 07 về 7 lần
Tháng 08 về 7 lần
Tháng 09 về 9 lần
Tháng 10 về 5 lần
Tháng 11 về 9 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 4 lần
02 về 0 lần
03 về 5 lần
04 về 5 lần
05 về 2 lần
06 về 3 lần
07 về 0 lần
08 về 3 lần
09 về 2 lần
10 về 2 lần
11 về 1 lần
12 về 1 lần
13 về 3 lần
14 về 2 lần
15 về 2 lần
16 về 2 lần
17 về 2 lần
18 về 3 lần
19 về 2 lần
20 về 1 lần
21 về 3 lần
22 về 1 lần
23 về 3 lần
24 về 2 lần
25 về 1 lần
26 về 3 lần
27 về 2 lần
28 về 4 lần
29 về 2 lần
30 về 2 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 9 lần
Thứ 3 về 6 lần
Thứ 4 về 16 lần
Thứ 5 về 9 lần
Thứ 6 về 6 lần
Thứ 7 về 7 lần
CN về 16 lần
18 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -2 lần
10 ngày -4 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -4 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -5 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -9 lần
3 ngày -9 lần
2 ngày -8 lần
1 ngày -8 lần
về liên tiếp 2 ngày 9 lần
2 nháy 24/09 Chủ nhật
2 nháy 13/08 Chủ nhật
2 nháy 14/07 Thứ 6
2 nháy 26/06 Thứ 2
2 nháy 18/05 Thứ 5
2 nháy 03/05 Thứ 4