LOTO
27
Thống kê loto 27 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 2 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
4 / 7
Ngày
2 / 2
Thứ
11 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
6 - 0 điểm
về 83 lần Tháng 01 về 5 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 3 lần
Tháng 04 về 6 lần
Tháng 05 về 11 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 5 lần
Tháng 08 về 8 lần
Tháng 09 về 7 lần
Tháng 10 về 14 lần
Tháng 11 về 9 lần
Tháng 12 về 4 lần
01 về 2 lần
02 về 5 lần
03 về 3 lần
04 về 2 lần
05 về 7 lần
06 về 3 lần
07 về 3 lần
08 về 2 lần
09 về 5 lần
10 về 3 lần
11 về 3 lần
12 về 2 lần
13 về 2 lần
14 về 2 lần
15 về 1 lần
16 về 1 lần
17 về 1 lần
18 về 5 lần
19 về 1 lần
20 về 1 lần
21 về 2 lần
22 về 3 lần
23 về 3 lần
24 về 2 lần
25 về 6 lần
26 về 1 lần
27 về 2 lần
28 về 4 lần
29 về 2 lần
30 về 4 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 10 lần
Thứ 3 về 12 lần
Thứ 4 về 8 lần
Thứ 5 về 17 lần
Thứ 6 về 11 lần
Thứ 7 về 12 lần
CN về 13 lần
26 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
10 ngày -3 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -7 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -9 lần
3 ngày -10 lần
2 ngày -9 lần
1 ngày -12 lần
về liên tiếp 2 ngày 12 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
2 nháy 07/12 Thứ 5
2 nháy 03/11 Thứ 6
2 nháy 05/10 Thứ 5
2 nháy 25/09 Thứ 2
2 nháy 06/05 Thứ 7
2 nháy 09/03 Thứ 5