LOTO
21
Thống kê loto 21 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 3 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 7
Ngày
4 / 2
Thứ
11 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
5 - 0 điểm
về 84 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 5 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 11 lần
Tháng 05 về 11 lần
Tháng 06 về 7 lần
Tháng 07 về 10 lần
Tháng 08 về 6 lần
Tháng 09 về 11 lần
Tháng 10 về 6 lần
Tháng 11 về 4 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 3 lần
02 về 3 lần
03 về 3 lần
04 về 4 lần
05 về 2 lần
06 về 4 lần
07 về 1 lần
08 về 4 lần
09 về 4 lần
10 về 3 lần
11 về 3 lần
12 về 3 lần
13 về 2 lần
14 về 2 lần
15 về 4 lần
16 về 3 lần
17 về 2 lần
18 về 4 lần
19 về 1 lần
20 về 1 lần
21 về 6 lần
22 về 2 lần
23 về 3 lần
24 về 1 lần
25 về 3 lần
26 về 2 lần
27 về 3 lần
28 về 0 lần
29 về 4 lần
30 về 2 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 13 lần
Thứ 3 về 15 lần
Thứ 4 về 11 lần
Thứ 5 về 12 lần
Thứ 6 về 11 lần
Thứ 7 về 9 lần
CN về 13 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -7 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -8 lần
4 ngày -7 lần
3 ngày -13 lần
2 ngày -12 lần
1 ngày -16 lần
về liên tiếp 2 ngày 9 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
2 nháy 27/09 Thứ 4
2 nháy 03/09 Chủ nhật
2 nháy 18/07 Thứ 3
2 nháy 11/06 Chủ nhật
2 nháy 09/03 Thứ 5