LOTO
20
Thống kê loto 20 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 2 ngày
Nhịp đang về: 3 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
3 / 7
Ngày
3 / 2
Thứ
17 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 90 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 8 lần
Tháng 03 về 11 lần
Tháng 04 về 6 lần
Tháng 05 về 5 lần
Tháng 06 về 12 lần
Tháng 07 về 5 lần
Tháng 08 về 7 lần
Tháng 09 về 8 lần
Tháng 10 về 10 lần
Tháng 11 về 7 lần
Tháng 12 về 3 lần
01 về 3 lần
02 về 3 lần
03 về 5 lần
04 về 4 lần
05 về 7 lần
06 về 4 lần
07 về 2 lần
08 về 3 lần
09 về 1 lần
10 về 3 lần
11 về 3 lần
12 về 2 lần
13 về 4 lần
14 về 5 lần
15 về 3 lần
16 về 5 lần
17 về 2 lần
18 về 1 lần
19 về 2 lần
20 về 1 lần
21 về 2 lần
22 về 0 lần
23 về 0 lần
24 về 2 lần
25 về 4 lần
26 về 2 lần
27 về 4 lần
28 về 7 lần
29 về 1 lần
30 về 4 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 16 lần
Thứ 3 về 12 lần
Thứ 4 về 8 lần
Thứ 5 về 14 lần
Thứ 6 về 17 lần
Thứ 7 về 8 lần
CN về 15 lần
14 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -1 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -4 lần
6 ngày -5 lần
5 ngày -6 lần
4 ngày -9 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -17 lần
1 ngày -12 lần
về liên tiếp 2 ngày 11 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
về liên tiếp 5 ngày 1 lần
2 nháy 04/12 Thứ 2
2 nháy 03/09 Chủ nhật
2 nháy 16/07 Chủ nhật
2 nháy 28/06 Thứ 4
2 nháy 05/06 Thứ 2
2 nháy 13/03 Thứ 2
2 nháy 27/02 Thứ 2
2 nháy 05/02 Chủ nhật
2 nháy 03/01 Thứ 3