LOTO
19
Thống kê loto 19 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
6 / 8
Ngày
2 / 3
Thứ
19 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
11 - 1 điểm
về 96 lần Tháng 01 về 3 lần
Tháng 02 về 8 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 11 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 9 lần
Tháng 07 về 14 lần
Tháng 08 về 8 lần
Tháng 09 về 6 lần
Tháng 10 về 11 lần
Tháng 11 về 6 lần
Tháng 12 về 6 lần
01 về 2 lần
02 về 7 lần
03 về 2 lần
04 về 2 lần
05 về 1 lần
06 về 7 lần
07 về 6 lần
08 về 2 lần
09 về 3 lần
10 về 4 lần
11 về 4 lần
12 về 3 lần
13 về 5 lần
14 về 4 lần
15 về 2 lần
16 về 4 lần
17 về 4 lần
18 về 4 lần
19 về 0 lần
20 về 1 lần
21 về 3 lần
22 về 3 lần
23 về 2 lần
24 về 1 lần
25 về 1 lần
26 về 4 lần
27 về 6 lần
28 về 2 lần
29 về 2 lần
30 về 4 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 18 lần
Thứ 3 về 13 lần
Thứ 4 về 9 lần
Thứ 5 về 11 lần
Thứ 6 về 19 lần
Thứ 7 về 15 lần
CN về 11 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -3 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -7 lần
5 ngày -8 lần
4 ngày -9 lần
3 ngày -9 lần
2 ngày -10 lần
1 ngày -14 lần
về liên tiếp 2 ngày 8 lần
về liên tiếp 3 ngày 5 lần
về liên tiếp 5 ngày 1 lần
2 nháy 14/11 Thứ 3
2 nháy 11/10 Thứ 4
3 nháy 07/07 Thứ 6
2 nháy 06/07 Thứ 5
2 nháy 30/06 Thứ 6
2 nháy 02/06 Thứ 6
2 nháy 27/05 Thứ 7
2 nháy 06/05 Thứ 7
2 nháy 21/04 Thứ 6
2 nháy 13/02 Thứ 2
2 nháy 02/02 Thứ 5