LOTO
14
Thống kê loto 14 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 11 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
1 / 6


Năm
2023
Tháng
0 / 7
Ngày
4 / 2
Thứ
7 / 11
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 78 lần Tháng 01 về 5 lần
Tháng 02 về 9 lần
Tháng 03 về 4 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 6 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 7 lần
Tháng 08 về 8 lần
Tháng 09 về 12 lần
Tháng 10 về 5 lần
Tháng 11 về 8 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 3 lần
02 về 2 lần
03 về 1 lần
04 về 3 lần
05 về 5 lần
06 về 3 lần
07 về 6 lần
08 về 4 lần
09 về 4 lần
10 về 4 lần
11 về 2 lần
12 về 2 lần
13 về 2 lần
14 về 0 lần
15 về 5 lần
16 về 4 lần
17 về 0 lần
18 về 0 lần
19 về 5 lần
20 về 3 lần
21 về 1 lần
22 về 3 lần
23 về 5 lần
24 về 1 lần
25 về 4 lần
26 về 2 lần
27 về 0 lần
28 về 3 lần
29 về 1 lần
30 về 0 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 13 lần
Thứ 3 về 10 lần
Thứ 4 về 12 lần
Thứ 5 về 9 lần
Thứ 6 về 7 lần
Thứ 7 về 12 lần
CN về 15 lần
17 ngày -1 lần
16 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
14 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -6 lần
4 ngày -4 lần
3 ngày -11 lần
2 ngày -13 lần
1 ngày -14 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 07/11 Thứ 3
2 nháy 10/09 Chủ nhật
2 nháy 28/08 Thứ 2
2 nháy 08/08 Thứ 3
2 nháy 19/04 Thứ 4
2 nháy 05/04 Thứ 4
2 nháy 25/03 Thứ 7
2 nháy 16/02 Thứ 5
2 nháy 06/02 Thứ 2